Här hittar du information om samtliga planerade kurser:


Välkommen till TRAQ 2017

TRAQ course information in english

Bedömning av riskträd är något som blir vanligare och vanligare vid förvaltande av träd. Som exempelvis trädförvaltare, konsult och arborist är det därför viktigt att veta vilka faktorer som påverkar om ett träd ska klassas som ett riskträd, samt vilka åtgärder som går att göra för att minska riskerna.
Sedan en tid tillbaka finns TRAQ (Tree Risk Assessment Qualification), som är ett system för bedömning av riskträd. TRAQ är framtagen av ISA (International Society of Arboriculture) och mer information finns via:
http://www.isa-arbor.com/certification/becomeQualified/becomeQualified.aspx

Kursen pågår under tre dagar där de två första dagarna har fokus på att lära er hur TRAQ fungerar innan kursen avslutas under dag tre med ett test. Efter avklarat test blir man TRAQ-kvalificerad.
Detta är tredje gången som Svenska Trädföreningen anordnar TRAQ. De förra kurserna blev den fulltecknade på mycket kort tid så vänta inte för länge med att anmäla er!

Tid och plats

Datum: 4-6 och 11-13 september 2017 (två separata kurstillfällen)
Plats: Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20, Stockholm
Boende: Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20, Stockholm
Kursspråk: Hela kursen inklusive den skriftliga tentamen är på engelska
Deadline för anmälan: 1 augusti (med vänta inte för länge då platserna kommer ta slut snabbt)
Deadline för avbokning: Avbokning måste ske senast 1 augusti. Efter detta datum återbetalas inte kursavgiften.

Kursavgift

I kursavgiften ingår fika och lunch dag 1 och 2, fika dag 3 samt ISA´s TRAQ-bok och övningsboken. Böckerna skickas till er efter den 1 augusti då anmälan stängs. I avgiften ingår även ett tentamenstillfälle.
• Medlem ISA och Trädföreningen 5 200 kr (exkl. moms)
• Kursavgift medlem Trädföreningen: 5 700 kr (exkl. moms)
• Kursavgift ej medlem 6 000 kr (exkl. moms)
Avbokning: Avbokning måste ske senast 1 augusti. Efter detta datum återbetalas inte kursavgiften.

Informationsblad (PDF) finns här

Welcome to TRAQ 2017

Assessment of risk trees is something that´s becoming more and more common in the management of trees. For tree managers, consultants and arborists, it´s therefore important to know the factors that influence whether a tree should be classified as a high risk tree and the actions that can be taken to reduce the risk.
To be able to increase the knowledge of managing tree risk, the Swedish Tree Association have for some years offered the TRAQ-course (Tree Risk Assessment Qualification), which is a system for assessing the risk of trees. The TRAQ-course have in a short time become well-known and have now been used in municipal procurements.
TRAQ is developed by ISA (International Society of Arboriculture) and more information via: http://www.isa-arbor.com/certification/becomeQualified/becomeQualified.aspx and http://www.isa-arbor.com/certification/resources/TRAQAppGuide.pdf

Time and place

Dates: 4-6th and 11-13th of September 2017 (two separate events)
Place: Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20, Stockholm
Hotell: Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20, Stockholm
Language: The whole course, including the written exam, will be held in English
Deadline for registration: 1st of August (But don’t wait to long since seats will run out quickly)
Deadline för cancelation: Cancellations must be made no later than August 1st. After this date the fee will not be refunded.

Registration fee

The following is included in the registration fee: Coffee and lunch day one and two, coffee day three. ISA´s TRAQ-book and exercise book which will be sent to you after the 1st of August. The fee also includes one examination.
• Member of ISA and the Swedish chapter pay 5 200 SEK (excluding VAT at 25%)
• Member of the Swedish chapter pay 5 700 SEK (excluding VAT at 25%)
• NOT a member of ISA or Swedish chapter pay 6 000 SEK (excluding VAT at 25%)
Deadline for cancelation: Cancellations must be made no later than August 1st. After this date the fee will not be refunded.

Information flyer (PDF) found here


Välkommen till vår kurs i Advanced Risk Assessment Techniques

- information in english below -

Denna kurs är menad som den mest avancerade kursen som Svenska Trädföreningen erbjuder när det gäller bedömning av riskträd. Kursen kommer att ge dig som arborist, trädansvarig eller konsult en djupare förståelse för de olika redskap som kan användas vid en avancerad riskbedömning av träd.
Dag ett kommer att ha ett teoretiskt fokus där vi lär oss mer om olika tekniker och hur dessa kan appliceras på träd. Under dag två, som pågår mellan kl 9-14 kommer vi att vara utomhus i Djurgården och praktiskt testa olika typer av utrustningar samtidigt som vi även får chans att se hur träden ser ut inuti.
Den utrustning som kommer få mest fokus är Resistograph (Rinntech drill) och ljudtomografi (PiCUS).

Tid och plats

Datum: 7-8 september 2017
Instruktör: Julian Dunster
Plats: Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20, Stockholm
Boende: Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20, Stockholm
Kursspråk: Hela kursen är på engelska
Förkunskapskrav: För att kunna ta till sig kursen rekommenderar vi att du är certifierad arborist och/eller har klarat TRAQ-kursen. Detta är emellertid endast rekommendationer.
Deadline för anmälan: 14 augusti
Deadline för avbokning: Avbokning måste ske sen-ast 14 augusti. Efter detta datum återbetalas inte kursavgiften.

Kursavgift

I kursavgiften ingår fika och lunch dag 1 och 2.
• Kursavgift medlem Trädföreningen: 2 500 kr (exkl. moms)
• Kursavgift ej medlem 3 000 kr (exkl. moms)
Avbokning: Avbokning måste ske senast 1 augusti. Efter detta datum återbetalas inte kursavgiften.

Informationsblad (PDF) finns här

Welcome to our course in Advanced Risk Assessment Techniques

This course is meant as one of the Swedish Tree Associations highest level of courses and will help tree managers, arborists and consultant to get an in-depth knowledge on the tools used to investigate trees.
The first day will be theoretical and focus on the advanced risk assessment techniques that are available and how they can be used. Day two start around 9 AM and continues to around 14 in the afternoon. We will spend the whole day outside in Djurgården where we will dissect trees with different defects and conduct PiCUS and Rinntech drill (Resistograph) measurements.

Time and place

Dates: 7-8th of September. 2017
Course instructor: Julian Dunster
Place: Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20, Stockholm
Hotel: Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20, Stockholm
Language: The whole course will be held in English
Entry requirements: To fully understand the course we recommend that you are a certified arborist and/or have taken the TRAQ course. This is however only a recommendation.
Deadline for registration: 14th of August
Deadline for cancellation: Cancellations must be made no later than August 14th. After this date you will not be refunded the fee.

Registration fee

The following is included in the registration fee: Coffee and sandwiches morning day 1-2, afternoon coffee and cake day 1-2 and lunch day 1-2.
The costs are:
• 2 500 SEK (excluding VAT at 25%) for members of the Swedish Tree Association
• 3 000 SEK (excluding VAT at 25%) for non-members
Deadline for cancellation: Cancellations must be made no later than August 14th. After this date, the fee will not be refunded.

Information flyer (PDF) is found here


Välkommen till vår kurs i Grundläggande besiktning

Förkunskapskrav

Kännedom av de vanligast förekommande trädsorter i svenska trafikmiljöer. Grunderna i växtfysiologi och trädbiologi, bl a om fotosyntes och trädens reaktioner vid ingrepp.

Kursmål

Genom okulär kontroll och användning av kikare, sonderingsstång och resonanshammare kunna bedöma trädens vitalitets- och säkerhetsstatus, eller avgöra om fördjupade undersökningar krävs.

Innehåll

• Trädens uppbyggnad och fysiologi – kort sammanfattning.
• Trädincidenter – exempel och statistik.
• Kontroll av vitalitet utifrån tillväxten och kronans förgreningsstatus (VS)
• Reaktioner efter mekaniska ingrepp (skador, beskärning) och fysiologiska förändringar (klimat, mark-vattenförhållandena).
• Kontroll av säkerheten utifrån stånd- och brott-hållfastheten.
• Sammanställningen av kontrolluppgifterna för att bedöma trädets bevarandevärde.
• Faktorer som påverka bevarandevärdet och åtgärdsförslaget:
• trafikintensitet vid växtplatsen (säkerhetsrelaterad)
• trädets ålder (vitalitetsrelaterad)
• naturvårds- och kulturmiljövärden.
• Åtgärdsförslag. Protokollföring och uppföljning av okulärkontroller.
• Ansvarsfrågor.
• Praktiska övningar i grupper á 2 personer i park- och gatumiljöer med relevanta trädobjekt.

Cirka halva kurstiden används för praktiska övningar vid träden.

Tid och plats

Datum: 2-3 oktober 2017
Plats: Kyrkans hus Brynolfsrummet, Kyrkogatan 5, Skövde
Kursledare: Harald Kratschmer
Boende: Runt om i Skövde finns det ett flertal olika hotell i olika prisklasser.
Kursspråk: Hela kursen är på svenska
Deltagarantal: Max 10 personer
Deadline för anmälan: 25 september (med vänta inte för länge då platserna kommer ta slut snabbt)
Deadline för avbokning: Avbokning måste ske senast 25 september. Efter detta datum återbetalas inte kursavgiften.

Kursavgift

I kursavgiften ingår följande:
Förtäring: Fika och lunch dag 1 och 2.
Utrustning: kikare, hammare och sonderingsstång lånas ut av kursledaren.
Kursmaterial: cirka 15 sidor i mapp, som innehåller en sammanfattning av kursens föredrag. Intyg. Lokal med tavla/blädderblock, projektor för PC dator anslutning, kaffe o lunch ordnas av beställaren.
• Medlem i Svenska Trädföreningen 5 000 kr (exkl. moms)
• Kursavgift ej medlem 6 000 kr (exkl. moms)
Avbokning: Avbokning måste ske senast 25 september. Efter detta datum återbetalas inte kursavgiften.

Informationsblad (PDF) finns här